Sheila Katz

CEO,

National Council of Jewish Women